Latest News
  • The 2017 Sarkara Meena Bharani festival started on March 12 ....
  • The 2017 Sarkara Meena Bharani festival started on March 12....

Vazhipad

Name of OfferingCharge (Rs)
Ganapathi homam 40
Ashthadravya Ganapathi homam 300
Bhagavathi Seva 225
Ashtothara-Archana 10
Raktha Pushpanjali 25
Ashtothara-Archana 10
Raktha Pushpanjali 25